banner
banner2

De beste investeringsobjektene er de som forsvinner først. Evnen til å snu seg raskt er derfor viktig for en investor som ønsker å utnytte mulighetene i markedet. Pareto Bank er en effektiv organisasjon der kredittbeslutninger blir tatt i et miljø med lite byråkrati og mye kompetanse, noe som gir presise svar på kort tid.

Delårsrapport 3. kvartal 2015

Pareto Bank fikk i tredje kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 47,7 mill. (kr 47,2 mill. i tredje kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,7 % (18,8 %). Netto renteinntekter viste en god utvikling som følge av bedret kredittmargin og innskuddsmargin. Verdien av bankens finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi falt som følge av en stor økning i kredittpremier.

Delårsrapporten finner du her.

Et nært samarbeid med Pareto-gruppen

Pareto Bank er nært knyttet til Pareto-gruppen. Vi holder til i samme hus, og deler kompetanse og løsninger med flere av selskapene i Pareto-gruppen. Dermed har vi tilgang til noen av landets dyktigste fagpersoner innen verdipapirfinansiering og næringer hvor Norge har spesielle fortrinn: Oljeservice, shipping og kraft.

Du finner mer informasjon om Pareto-gruppen her.

Splitt av Pareto Bank aksjen

Pareto Banks generalforsamling vedtok den 26. mars 2015 å gi bankens styre fullmakt til å gjennomføre en splitt av Pareto Bank aksjen. Hver eksisterende aksje i Pareto Bank splittes slik at en eksisterende aksje pålydende kr 600 blir splittet i femti nye aksjer pålydende kr 12. Etter aksjesplitten vil banken ha 42.500.000 aksjer med en samlet aksjekapital på kr 510.000.000.

Vedtektsendring er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret. Pareto Bank aksjen vil fra og med den 4. mai 2015 noteres etter splitt.

Les mer om Pareto Bank aksjen her